17-207 Czy¿e 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | 5133971410 Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
So³ectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i op³aty
Œwietlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
WielokulturowoϾ

Zespo³y Œpiewacze

Sport
Parafie
S³u¿ba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Mapa gminy
Galeria zdjêæ
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czy¿ach

Og³oszenia mieszkañców

Petycja

Rewiry ³owieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urz¹d Gminy
Szko³a PODSTAWOWA

Oœrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwa³y Rady Gminy Czy¿e
Protoko³y z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzêdowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŒCI OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Po³o¿enie Gminy Czy¿e w województwie podlaskim

    Gmina Czy¿e po³o¿ona jest na Nizinie Podlaskiej, w po³udniowo – wschodniej czêœci województwa podlaskiego. Administracyjnie nale¿y do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gmin¹ Hajnówka, od po³udniowego - wschodu z Gmin¹ Dubicze Cerkiewne, od po³udniowego - zachodu z Gmin¹ Orla, od pó³nocy z Gmin¹ Narew i od zachodu z Gmin¹ Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogó³em 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gêstoœæ zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieæ osadnicz¹ w gminie tworz¹ 21 miejscowoœci wiejskie, wchodz¹ce w sk³ad 18 so³ectw. Ludnoœæ Gminy Czy¿e stanowi 0,20% ludnoœci województwa podlaskiego i 5,05% ludnoœci powiatu hajnowskiego.Informacja Administratora danych osobowych.

Klauzula informacyjna Urzêdu Stanu Cywilnego


AKTUALNOŒCI

Jak g³osowaliœmy nabór na stypendia

Wyniki wyborów samorz¹dowych w Gminie Czy¿e.   Czytaj ca³oœæ…

Rusza nabór na stypendia Zarz¹du Województwa Podlaskiego za szczególne osi¹gniêcia w nauce. (217) 565-6464
Remont OSP Czy¿e APEL

W budynku remizy OSP Czy¿e zosta³ wykonany remont pomieszczeñ. 6467617531

Wójt Gminy Czy¿e apeluje do wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostro¿noœci w zwi¹zku z coraz czêstszymi przypadkami zagryzienia zwierz¹t gospodarskich przez wilki.  Czytaj ca³oœæ…
plan energetyczny Fundusz pomocy

Odnawialne Ÿród³a energii to ogromny potencja³ energetyczny i finansowy - przysz³oœæ pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej.  Czytaj ca³oœæ…

W dniu 8 paŸdziernika 2018 r. Wójt Gminy Czy¿e z udzia³em Skarbnika podpisa³ umowê na powierzenie realizacji zadañ z Funduszu Pomocy.  Czytaj ca³oœæ…
wyjœcie ewakuacyjne POCI¥GI NA PRZEJAZDACH!

Zakoñczy³a siê budowa wyjœcia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym (oddzia³ 5 i 6 latków).  Czytaj ca³oœæ…

Na linii kolejowej z Lewek do Hajnówki pojad¹ poci¹gi. Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostro¿noœci na przejazdach kolejowo-drogowych. 5194823156
czyste powietrze Nowy termin promocji

Odby³o siê potkanie mieszkañców gminy Czy¿e z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku.  Czytaj ca³oœæ…

Termin promocji ksi¹¿ki autorstwa Jana £obuziñskiego pt. „KLEJNIKI – DZIEJE WSI I PARAFII”, zosta³ przesuniêty. 7872933283
Stra¿acki Turniej Oldbojów plac zabaw w klejnikach

W dniu 23.09.2018 r. na stadionie w Bia³owie¿y odby³ siê „XI Stra¿acki Turniej Oldbojów”.   Czytaj ca³oœæ…

W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” gmina Czy¿e przy œwietlicy wiejskiej w Klejnikach wybudowa³a plac zabaw dla dzieci.  Czytaj ca³oœæ…
Malowana dynia przygotowanie do wydania albumu

6 paŸdziernika 2018 r. w œwietlicy wiejskiej w Kuraszewie odby³y siê warsztaty malarskie dla dzieci i m³odzie¿y ph. „Malowana dynia”.   Czytaj ca³oœæ…

W zwi¹zku z przygotowaniami do wydania albumu poœwiêconego mieszkañcom so³ectw Koj³y, Osówka i Szostakowo odby³o siê  z autorem tego albumu. wallpiece
Zaproszenie na zapusty festyn archeologiczny

Zapusty w Œwietlicy Wiejskiej w Kuraszewie 16 listopada 2018 r.  Czytaj ca³oœæ…

16 wrzeœnia 2018 r. odby³ siê 13. Festyn Archeologiczny w Zbuczu.  3302576981
Wnioski o udzielenie pomocy Nielegalna hodowla œwiñ

Termin sk³adania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych zostaje wyd³u¿ony do 31.10.2018 r. (636) 528-3602

W zwi¹zku z odnotowywaniem w ostatnim czasie niepokoj¹cych informacji dotycz¹cych nielegalnych hodowli œwiñ w powiecie hajnowskim...  Czytaj ca³oœæ…
Orfeusz we W³oszech WY¯SZY PRZELICZNIK DOCHODU

Izabela Karczewska i Maria Sawicka reprezentowa³y Hajnówkê oraz ca³¹ Polskê w Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca.  Czytaj ca³oœæ…

Przeciêtny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3 399 z³, tj. 283,25 z³ miesiêcznie.  Czytaj ca³oœæ…
remont ulicy w Osówce Wymiar sk³adek

Zakoñczy³ siê remont ulicy wiejskiej w miejscowoœci Osówka. Remont polega³ na u³o¿eniu masy mineralno-asfaltowej.   418-485-2256

KRUS informuje, ¿e wysokoœæ sk³adki na ubezpieczenie  w IV kwartale 2018 r. nadal stanowiæ bêdzie kwotê 42,00 z³. (531) 444-7914
innowacyjna Szko³a przebudowa przejazdu

W zwi¹zku z otrzymaniem dofinansowania na projekt pn. „Nowoczesna i innowacyjna Szko³a Podstawowa w Czy¿ach” odby³o siê spotkanie z rodzicami. (514) 987-6981

W dniach 4-7 wrzeœnia 2018 r. trwa³ remont przejazdu kolejowego w miejscowoœci Morze.   (757) 265-8031
Orlañskie Spotkania Przydomowe oczyszczalnie œcieków

1 wrzeœnia 2018 r. Gmina Czy¿e wziê³a udzia³ w Bia³oruskim Festynie Ludowym " Orlañskie Spotkania " w Orli.    Czytaj ca³oœæ…

W dniach od 10 wrzeœnia 2018 r. do 15 paŸdziernika 2018 mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni œcieków. 972-652-1042
Punkty informacyjno-doradcze LGD

Szko³a Letnia

Pracownicy LGD udzielaæ bêd¹ informacji na temat mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki w ramach LSR oraz dzia³alnoœci LGD.    Czytaj ca³oœæ…

31 sierpnia br. na terenie gminy Czy¿e goœciliœmy uczestników tegorocznej Szko³y Letniej PKN ICOMOS.   Czytaj ca³oœæ…
przebudowa nawierzchni dróg Szczepienie lisów

Zakoñczy³a siê przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowoœciach Kuraszewo i Klejniki kol. Tynkowszczyzna.    Czytaj ca³oœæ…

Informacja dla mieszkañców terenów, na których zostan¹ wy³o¿one przynêty ze szczepionk¹ do zwalczania wœcieklizny u lisów wolno ¿yj¹cych.    Czytaj ca³oœæ…
Rozpoczêcie roku szkolnego Komisja do oszacowania strat

W dniu 3 wrzeœnia 2018 r. na placu szkolnym dyrektor Miros³aw Pietkiewicz po krótkim wstêpie oficjalne otworzy³ rok szkolny 2018/2019.   2763362981

Powo³ujê Komisjê ds. oszacowania strat na obszarach dotkniêtych huraganem, który mia³ miejsce w dniu 24 sierpnia 2018 roku na terenie gminy Czy¿e.   5147365286
Najlepsza Œwietlica Inni potrzebuj¹ pomocy

Wójt Gminy Czy¿e organizuje I edycjê konkursu pod has³em „NAJLEPSZA ŒWIETLICA WIEJSKA I INICJATYWA MIESZKAÑCÓW”.    Czytaj ca³oœæ…

Akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku wraz ze zbiórk¹ pieniê¿n¹ pn. „Olga i Inni potrzebuj¹ Twojej pomocy” .   518-506-6387
XXXIV sesja Rady Gminy Bliskie Spotkania z Folklorem Podlasia

W dniu 21 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Czy¿e odby³a siê XXXIV sesja Rady Gminy Czy¿e.    Czytaj ca³oœæ…

Gminny Oœrodek Kultury w Czy¿ach w terminie od dnia 30. 07.2018 r. do dnia 15.11.2018 r. realizuje zadanie pn. „Bliskie Spotkania z Folklorem Podlasia”.    Czytaj ca³oœæ…
Kursy autobusów szkolnych droga Kuraszewo - Nowy Kornin

UWAGA ze wzglêdu na remont przejazdu kolejowego we wsi Morze przejazd autobusu szkolnego w ci¹gu pierwszego tygodnia szko³y mo¿e siê wyd³u¿yæ.   956-763-2223

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Hajnówce zakoñczy³ prace na odcinku drogi Kuraszewo - Nowy Kornin. Dziêkujemy za przebudowê kolejnego odcinka drogi.    Czytaj ca³oœæ…
Ocena jakoœci wody I Tam ¿ywuæ ludzi

Woda z wodoci¹gu Klejniki jest przydatna do spo¿ycia przez ludzi.   307-337-9328

W sobotê 11 sierpnia 2018 r. w Osówce odby³ siê festyn pod has³em  „I Tam ¯ywuæ Ludzi” – 10. Jubileuszowa edycja.    Czytaj ca³oœæ…
Remont schodów BIA£YSTOK – GRODNO

Wykonano remont schodów zewnêtrznych œwietlicy wiejskiej w Klejnikach.    Czytaj ca³oœæ…

25 sierpnia Zespó³ „Czy¿owianie” uczestniczy³ w jubileuszowych XXXV Spotkaniach Artystycznych „BIA£YSTOK – GRODNO”.    Czytaj ca³oœæ…
Mieszkanie na start Wyjœcie ewakuacyjne

„Mieszkanie na start” zak³ada udzielanie dop³at do czynszu najemcom maj¹cym trudnoœci w samodzielnym ponoszeniu wydatków z tytu³u najmu mieszkania.   9408590176

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo dzieci uczêszczaj¹cych do oddzia³u przedszkolnego postanowiono utworzyæ wyjœcie ewakuacyjne dla dzieci.   (262) 514-9315
przystanek autobusowy Europejskie dni dziedzictwa

W miejscowoœci Koj³y Gmina Czy¿e oddaje do u¿ytku przystanek autobusowy w ramach poprawy wizerunku infrastruktury komunikacyjnej.    Czytaj ca³oœæ…

Cykl uroczystoœci zwi¹zanych z ochron¹ dziedzictwa kulturowego.  (434) 213-3531
Gazety podlaskie Odmulenie rowów odwadniaj¹cych

Wieœci Podlaskie - Niezale¿ne Pismo Lokalne Nr.15 - 16 2018 r.
  
(805) 581-3459

W obrêbie wsi Osówka wykonano gruntowne odmulenie rowów odwadniaj¹cych, które s¹ wstêpem do przebudowy ulicy tej¿e miejscowoœci.   231-435-2110

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urz¹d Gminy Czy¿e

si